Kategorie

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy.

Výrobci

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁKUPNÍ ŘÁD    

Obchodní podmínky a nákupní řád firmy Motobouračky.CZ v internetovém obchodě www.motobouracky.cz Našim cílem je nabídnout zákazníkovi takové nákupní, obchodní a reklamační podmínky, které by byly lepší, než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

ÚVODEM

Tyto obchodní podmínky a nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě motobouracky.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí e-mailu: info@motobouracky.cz
 • Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě u dodavatele, prodávající kupujícímu potvrdí e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji směnného kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou ceny nesouhlasí, pak objednávka může být z jeho strany stornována.
 • U objednávek s celkovou cenou zboží převyšující 3000Kč včetně DPH je účtována záloha ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Prodávající bude kupujícího o této záloze a způsobu jejího uhrazení ještě jednou informovat při potvrzení objednávky. Jedná se o nové zboží, které není skladem a musí se objednat z centrálního skladu.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou shromažďovány jen pro potřebu prodejce a pro případ vymožení finančního plnění v případě nezaplacení za zboží. Tyto údaje budou na žádost kupujícího vymazány po vypořádání všech vzájemných obchodů, a skončení záručních lhůt.
 • Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné je započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí zabalení výrobku, zabalení křehkého výrobku. Pojištění výrobku poškozeného dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno a již je v ceně poštovného. V případě, že zboží není skladem, a zákazník požaduje rozdělit objednávku do několika zásilek, pak jde cena poštovného na účet zákazníka. Každou zásilku hradí zákazník.
 • Objednávky prováděné ze Slovenské republiky se hradí pouze formou platby předem. Zákazník ze Slovenské republiky je povinen zadávat platbu typu OUR, kdy poplatky hradí zákazník. Pokud neprovede platbu OUR a banka ztrhne poplatek za transakci naší společnosti, bude zboží vyexpedováno až po vrácení poplatku zákazníkem, poukázaným na náš účet.

REKLAMACE

 • Případná reklamace bude vyřízena v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v České republice.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@motobouracky.cz
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení kompletního výrobku včetně všech jeho součástek v perfektním stavu bez známek užívání, v původním stavu, s přiloženou kopií faktury a průvodním dopisem o reklamovaném zboží. 
 • Před odesláním zásilky nás informujte.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (14 ti denní lhůta)

Kupující (soukromá osoba, nikoli fyzická či právnická osoba) má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku - internetový obchod. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu, který je nedílnou součástí zboží, poslat zpět na své náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s kopií faktury a průvodním dopisem o reklamovaném zboží.
Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ve lhůtě nejdéle do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. Zákazníkovi bude vrácena částka bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce § 1837 od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (storno objednávky nebo její části)

Kupující (soukromá osoba, nikoli fyzická či právnická osoba) má právo objednávku, nebo jen její část stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před vyexpedováním objednávky, informovat. Pokud bude zboží u dané objednávky na objednávku, jsme nuceni účtovat kupujícímu 20% z částky objednávaného zboží. O způsobu uhrazení poplatku bude prodávající kupujícího informovat. Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba je možnost stornování dílu vždy řešena individuálně. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny společnosti, která se zabývá vymáháním vzniklých nedoplatků, včetně všech nákladů s tím spojených.

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉ ZÁSILKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, manipulační poplatek a balné ve výši 200,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny společnosti, která se zabývá vymáháním vzniklých nedoplatků, včetně všech nákladů s tím spojených.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad - fakturu.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Avšak v případě, že kupující neuhradí své závazky ani po výzvě, budou tyto osobní údaje spolu s nesplacenými pohledávkami předány společnosti která se zabývá vymáháním vzniklých nedoplatků, včetně všech nákladů s tím spojených.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (Bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě nevyzvednutí již vyexpedovaného zboží se postupuje dle tohoto nákupního řádu.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Viz výše.
 • V případě nevyzvednutí písemného sdělení zaslaného prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím, se poslední den uložení na poště považuje písemnost za doručenou, i když se kupující nedoví její obsah.

ZÁVĚREM

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu motobouracky-orlova.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se, výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád, nabývá účinnost 1.ledna 2015. Změny řádu vyhrazeny.

_______________________________________________________________________________

DODACÍ PODMÍNKY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy. Po odeslání objednávky je kupujícímu odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.

CENA ZBOŽÍ

Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21% (plátci DPH nejsme). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě navýšení ceny prodávající vždy kontaktuje kupujícího a ten může cenu přijmout nebo objednávku stornovat. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

ZÁLOHA

Na základě předcházejících špatných zkušeností je u objednávek s celkovou cenou převyšující 3000Kč včetně DPH účtována nevratná záloha ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Tato záloha se vyžaduje pouze u dílů, které nejsou skladem. U zákazníku mimo českou republiku je požadována 100% záloha při jakékoliv objednávce (zboží skladem, zboží na objednávku). Prodávající bude kupujícího o této záloze a způsobu jejího uhrazení ještě jednou informovat po potvrzení objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Po obdržení vaší objednávky, zjistíme, zda je vámi objednané zboží skladem, nebo skladem u dodavatele. Jestliže je zboží skladem, bude Vám vyexpedováno jako obchodní balík společnosti DPD (pokud v objednávce nebylo zvoleno jinak) do 2dnů. Jestliže zboží skladem není, budeme, vás o tom bude ihned informovat a zároveň vám sdělíme jiné řešení. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou expedovány následující pracovní den. Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě objednávky nad 5.000,- Kč je doprava po ČR ZDARMA. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Při objednávce více druhů nebo kusů zboží platíte dopravu dle počtu balíků, nikoli podle počtu položek.

________________________________________________________________________________

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Přes veškerou péči a snahu, kterou věnujeme vaši objednávce, někdy může dojít na reklamaci nakoupeného zboží. Připravili jsme pro vás informace, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu/ osobu kupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo montáže konečným zákazníkům. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí aktuální zákonnou úpravou.

 • Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě motobouracky.cz (případně zakoupené osobně na skladě) jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 89/2012, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.
 • Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí předmětu plnění. Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.

ZÁRUKA

 • Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem!) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši. Zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej. Je-li kupujícím podnikatel s IČ pak je délka záruky stanovena na 12 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na následující případy:
  • vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
  • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána)
  • Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: - mechanickým poškozením zboží - elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje), - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží - zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), - zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

ZPŮSOB REKLAMACE

 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění a průvodním dopisem o reklamovaném zboží.
 • V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 • Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu dodavateli.
 • Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
  • na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
  • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 • V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:
  • Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
  • V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci 3 stejných opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění. V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
 • O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
 • Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.
 • V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).
Tým Motobouračky.CZ

TOPlist